Interpretacja rysunku technicznego

Cel szkolenia GD&T:

Rysunek techniczny jest językiem wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. GD&T -  jest systemem symboli, znaków, zasad oraz definicji służących do jednoznacznego zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Celem szkolenia gd&t jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia tego specyficznego języka. W planie szkolenia ujęte jest kilkadziesiąt przykładów ze standardu ISO jak i ASME. W czytelny sposób ukazane są najistotniejsze różnice dzielące oba te systemy.
Po każdym rozdziale przewidziany jest grupowy test składający się z kilku pytań, który ma za zadanie utrwalić uczestnikom przekazywaną wiedzę na temat gd&t.

  

Zestaw dydaktyczny wykorzystywany w trakcie szkolenia dla zobrazowania następujących zagadnień:

 • Wymaganie maksimum materiału dla elementu (MMC; MMR)
 • Wymaganie maksimum materiału dla baz (MMB)
 •  Wymaganie niezależności dla tolerancji pozycji (RFS)
 •  Tolerancje złożone dla tolerancji pozycji
 • Kombinacja tolerancji dla tolerancji pozycji
 • Wymaganie "SEPARATE REQUIREMENT
 • Wymaganie "SIMULTANEOUS REQUIREMENT"

 

Informacje ogólne:

 •  Po każdym rozdziale bądź w trakcie będzie przeprowadzony quiz lub ćwiczenia zespołowe, których celem będzie upewnienie się, że przedstawiony materiał został zrozumiany i opanowany.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do klasycznej jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

 

Szczegółowe cele szkolenia:

 •  Poznanie historii i znaczenia rysunku technicznego
 • Wprowadzenie do podstawowych zagadnień tolerowania i wymiarowania geometrycznego
 • Przegląd podstawowych norm ISO oraz ASME dotyczących rysunku technicznego
 • Zapoznanie z głównymi zasadami tolerowania i wymiarowania w obu standardach (ISO oraz ASME): definicja wymiaru, elementu wymiarowalnego, zasada niezależności, zasada powłoki oraz wszelkie konsekwencje wynikające z wyboru odpowiedniego standardu na rysunku.
 • Zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się zapisami z wymaganiami Maksimum oraz Minimum Materiału
 • Możliwości zastosowania modyfikatorów na rysunkach
 • Przegląd tolerancji geometrycznych wraz z odniesieniami do podstawowych zasad tolerowania (wymiar wg ISO i ASME – pokazanie różnic), zobrazowanie konsekwencji użycia zasady Maksimum Materiału w poszczególnych zapisach tolerancji
 • Nauka poprawnego bazowania oraz odczytywania  wymagań co do baz z rysunku
 • Rozpisywanie tolerancji geometrycznych na poszczególne składowe
 • Przykłady tolerowania funkcjonalnego
 • Odniesienia do klasycznej oraz współrzędnościowej techniki pomiarowej
 • Ćwiczenia oraz zadania zespołowe po każdym rozdziale jako uzupełnienie przedstawionego materiału
 • Praca z zestawem dydaktycznym

Plan szkolenia GD&T:

  

1) GPS/GD&T - Podstawy i wprowadzenie.

 • Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w obu standardach,
 • Podział i klasyfikacja tolerancji geometrycznych,
 • Struktura norm ISO oraz ASME,
 • Cel stosowania tolerancji geometrycznych,
 • Symbole, ramka tolerancji, podstawowe modyfikatory, rodzaje elementów,
 • Definicja elementu wymiarowalnego.

2) Podstawowa zasada tolerowania wg ISO vs. Rule #1 wg ASME.

 • Zasada niezależności wg ISO,
 • Zasada nr 1 wg ASME – „Perfect form At MMC”,
 • Interpretacja wymiaru.

3) Wymaganie maksimum materiału (M), minimum materiału (L) oraz wzajemności (R).

 • Granica maksimum i minimum materiału,
 • Stan wirtualny dla maksimum materiału,
 • Modyfikatory M, L oraz R,
 • Podstawy projektowania sprawdzianów dla warunków z modyfikatorami.

4) Tolerancje kształtu.

 • Metody oceny odchyłek kształtu,
 • Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości oraz walcowości,
 • Wymaganie powłoki a tolerancja kształtu.

5) Bazy

 • Symbole, położenie symbolu bazy, bazy - wymaganie RFS, bazy - wymaganie MMC.
 • Bazy cząstkowe. 

6) Tolerancje kierunku.

 • Tolerancje prostopadłości, równoległości oraz nachylenia,
 • Wymaganie maksimum materiału przy tolerancjach kierunku,
 • Interpretacja osiowa a interpretacja powierzchniowa - pomiar na CMM vs. sprawdzian.

7) Tolerancje położenia

 • Tolerancje pozycji: punktu, prostej, szyku elementów, tolerowanie poprzez tolerancje złożone oraz kombinacje tolerancji, zewnętrzne pole tolerancji, tolerancja współśrodkowości oraz współosiowości, tolerancja symetrii, inne przypadki tolerancji położenia,
 • Interpretacja osiowa a interpretacja powierzchniowa - pomiar na CMM vs. sprawdzian.

8) Tolerancje kształtu dla wyznaczonego zarysu lub powierzchni.

 • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu,
 • Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni,
 • Niesymetryczne pole tolerancji - modyfikator UZ oraz U.

9) Tolerancje bicia

 • Tolerancje bicia promieniowego oraz osiowego,
 • Tolerancje bicia w wyznaczonym kierunku,
 • Tolerancje bicia całkowitego.

10) Pozostałe różnice pomiędzy normami ASME i ISO.

 • Stosowane symbole,
 • Różnice dotyczące pojęć oraz symboli.  

 

Do pobrania

 Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać i wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl